informàtica

INFORMÀTICA 

Des del curs 2012-2013 s'ofereix a l'alumnat itineraris a través d’optatives des de 1r a 4t que impulsen la competència digital i que finalment a 4t acaben amb una optativa que pot anar dirigida a tenir uns coneixements teòrics i pràctics sobre una part del temari de cicles d’informàtica. D’aquesta manera pretenem que part de l’alumnat que té habilitats i inquietuds o vocacions tècniques i que actualment fracassen perquè no veuen un objectiu clar en el que estudien, puguin sentir-se motivats.

Es parteix de la idea que cal fomentar les vocacions de nois i noies que actualment no superen els cursos adequadament, cap a uns estudis tècnics. Per això pretenem establir unes bases de qualitat que al mateix temps puguin resultar suficientment engrescadores i inclusives. Està dedicat a alumnes que no tenen perfil d’Aula Oberta (Projecte singular).

OBJECTIUS:

  • Motivació de l’alumnat mitjançant el treball pràctic i aplicat al món del treball

  • Foment dels coneixements tècnics sobre informàtica i la seva aplicació

  • Increment dels coneixements tècnics en el camp de la mecanització industrial i robòtica a través del treball amb simuladors físics o virtuals

  • Domini de la comunicació audiovisual digital a través del treball amb eines google, del web 2.o i de creació d’apps.