quina és la nostra missió?

La formació integral dels alumnes per a viure en una societat canviant i que presenta grans reptes.

Aquesta missió general es concreta de la manera següent:

En relació als alumnes

L’alumne és el centre de les accions que es duen a terme. Al centre tenim la missió d’acompanyar-lo en el procés de creixement i desenvolupament com a persona i d’atendre  les necessitats i els interessos individuals. També de preveure accions específiques quan es tracti d’alumnes amb dificultats o amb altes capacitats.

El centre ha d’encoratjar els alumnes a liderar la seva pròpia vida, a ser autònoms i proactius. Ha de potenciar el treball de les intel·ligències múltiples i orientar acuradament escolarització postobligatòria.

Tenim la missió de proporcionar eines per a comprendre i habitar el món i  per a relacionar-se satisfactòriament amb els altres. En aquest sentit, hem de fomentar  la cooperació  i l’ajuda mútua.

En un món canviant, la imaginació i la creativitat poden ser una gran eina per als nostres alumnes. Per això, tenim la missió d’impulsar aquests valors enfront de l’execució de tasques de caire més repetitiu o rutinàries.

Finalment, destaquem el compromís   envers l’ alumnat  d’ oferir eines per a fomentar l’expressió de sentiments o d’idees a través del llenguatge i d’altres  sistemes de representació. Pel que fa a l’expressió i comprensió lingüística, el centre té  l’ obligació la missió de dotar l’alumne d’eines plurilingües.

En relació a les famílies

És un compromís del centre treballar conjuntament amb les famílies incentivant l’ajuda mútua en la tutorització dels nois i noies, crear espais de col·laboració efectiva famílies centre, acompanyar les famílies en el procés educatiu del fill/a, recollir informació i informar del seguiment individualitzat del fill/a. Tot això, amb l’objectiu de treballar conjuntament en l’orientació dels nois i noies en la tria d’estudis posteriors. 

En relació a l’entorn

Al centre ens proposem col·laborar en el sentiment de pertinença dels nois i noies al municipi de Dosrius, fomentar la cohesió social en una població que territorialment té tres nuclis força diferenciats i allunyats. D’ altra banda, també cal  formar persones responsables en la defensa de l’entorn físic i col·laboradores en tasques comunitàries.

A nivell més extens, tenim la voluntat de formar nois i noies que ajudin a impulsar un canvi social cap a una societat més justa, per això cal que treballem els valors de la pau, el compromís personal i social i el respecte a la pluralitat ideològica, religiosa o de qualsevol altre tipus de condició.

En relació al professorat

Facilitar la tasca al professorat coordinant actuacions que puguin ser d’ajuda mútua, espais col·laboratius i de presa d’acords. Recollir les iniciatives en matèria organitzativa, de convivència, dins l’àmbit de la matèria de la qual el professor és especialista o a nivell transversal.  D’altra banda, s’ha de crear un entorn de treball agradable, participatiu i motivador que promogui la seva implicació en els projectes i el funcionament del centre. També és necessari impulsar la formació contínua del professorat i la praxi docent reflexiva. 

En relació a l’administració educativa

Aplicar, adaptar i desenvolupar el disseny curricular establert per les autoritats educatives i informar i transmetre al Departament d’Ensenyament les necessitats detectades en la comunitat educativa perquè hi hagi una bona sintonia entre la política educativa,  l’entorn i la societat.