projecte lingüístic del del centre (PLC)

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Institut Els Roures s’entén com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha en el nostre centre.

 

El PLC forma part del Projecte Educatiu, té present tant el marc legal com la diagnosi de la realitat del centre i es defineix en aquests grans temes: 

  • El paper de la llengua vehicular.

  • El tractament de les llengües curriculars.

  • Els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

 

Es defineix com a instrument de treball per a una escola catalana en llengua i continguts, amb un tractament correcte i coherent de l'aprenentatge de les llengües castellana, anglesa i francesa i com a vehicle de tolerància i d'obertura a un món globalitzat.