innovació

El centre inicia els primers passos cap a la innovació educativa l’any 2010, amb l’inici del projecte “Aprenem junts”. El projecte neix amb la il·lusió d’impulsar accions encaminades a la millora dels resultats educatius i de la convivència. Parteix de les següents idees:

 • Cal promoure metodologies actives que tinguin com a base la motivació dels alumnes i que fomentin la creativitat. Cal incorporar de manera generalitzada les noves tecnologies com a motor de canvi.  L’ús de les TAC estimula la innovació.

 • S’ha de facilitar la formació docent dins el centre en la línia de l’impuls a les metodologies actives i a la bona convivència.  El professorat ha de disposar d’eines de reflexió, ha d’estar ben organitzat, cohesionat com a grup que comparteix objectius i motivat per incorporar millores en la seva praxi docent.

 • És imprescindible la cooperació família-escola i la relació amb l’entorn.

Els objectius del projecte són:  

 • Millorar els resultats educatius

 • Millorar la cohesió social

Aquests objectius s’emmarquen dins la visió que es té del centre i dels  següents principis generals, que regeixen l’acció educativa:

 • Treballar per l’excel·lència educativa, sempre acompanyada d’una voluntat integradora.

 • Promoure una educació integral potenciant la creativitat, l’autoestima, la responsabilitat, l’autonomia, la cooperació, la tolerància i el respecte mutu.

 • Avançar en la línia d’escola participativa i sensible als punts de vista de tots els membres de la comunitat educativa i de l’ entorn.

Segons els objectius marcats, els principis educatius en què ens volem basar i la visió de centre que tenim, el problema a resoldre és:

La implicació d’alumnes, professorat i famílies en la millora de resultats educatius i de la cohesió social.  Aquesta triple implicació determina els tres subproblemes:

 •  El protagonisme dels alumnes del seu propi procés d’aprenentatge dins un marc d’educació integral.

 •  La complicitat del professorat en el projecte per implementar metodologies actives que resultin motivadores i vagin en la línia de cercar l’excel·lència.

 •  La participació activa de les famílies a la vida del centre i la coresponsabilitat en l’acció tutorial.

Els processos endegats són: 

Millora de la imatge del centre

S’han invertit grans esforços  en millorar la imatge de l’institut dins la població a través de les accions descrites a la il·lustració 1.  Dins l’entorn, cada vegada és més present l’institut en diades i celebracions de la població. També es posa un gran interès en la col·laboració amb institucions i entitats per a activitats conjuntes. 

D’altra banda, s’ha intentat millorar les infraestructures deficients de mòduls prefabricats amb actuacions com fer pintar el passadís central, que és la primera imatge que es té del centre,  enjardinar el pati d’entrada  o  adequar  les aules d’atenció a famílies.

 

Una organització basada en el lideratge compartit des d’una perspectiva de pràctica docent reflexiva

Els esforços en aquesta via han anat dirigits a buscar una bona organització del professorat dins els equips docents i en comissions. S’ha planificat una formació del professorat per impulsar la praxi docent reflexiva, tenint en compte la visió que es té del centre:

 • La formació de primer any va ser en mediació. D’una manera immediata es va poder implementar aquesta manera de resoldre els conflictes dialogada amb molt bons resultats.

 • Una formació en competències bàsiques ha servit de punt de partida per una reflexió sobre la pròpia praxi docent. S’ha planificat l’impuls a les competències en tres anys: Competència lingüística, matemàtica i d’aprendre a aprendre en un primer any. Competència digital i d’autonomia personal en un segon any i la resta de competències per al següent any.

 • Per al tercer any, la formació en TAC va permetre l’impuls a la competència digital. El centre està ja totalment digitalitzat i el professorat disposa d’uns bons coneixements per implementar cursos moodle, treballar amb blocs i llocs webs i aprofitar el gran ventall de recursos del web 2.0.

 • El curs 2012-13 es va iniciar la  formació en cooperació i ja es van formar els primers grups de docents que  van iniciar durant el segon trimestre el treball globalitzat per grups cooperatius a 1r i 2n d’ESO. Actualment es continua en aquesta línia de cooperació i la formació passa per la reflexió sobre estratègies de dinàmica de grup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altre bloc d’aquest procés és el de l’organització. S’ha buscat una manera organitzativa horitzontal en comissions, grups de treball i seminaris competencials. Els grups de treball els formen persones interessades en implementar alguna de les metodologies que conformen la línia de centre. Aquests grups s’enriqueixen amb aportacions mútues 

La coresponsabilitat de l’alumnat, famílies i entorn en el projecte de centre

Es pretén que l’alumnat se senti part integrant del centre com a comunitat. Per una altra banda, s’impulsa la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge a través de l’impuls a pràctiques d’autoavaluació, coavaluació de les activitats realitzades pels companys i reflexions en els diaris d’aula. S’ha avançat també en la participació d’alumnes a les sessions d’avaluació per incorporar el seu punt de vista i en la gestió de centre a través del consell d’alumnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivell de famílies, s’està actuant coordinadament amb els representants de l’AMPA del centre que han estat durant tots aquests anys de projecte uns grans aliats. El centre està obert a  les propostes de les famílies que s’han anat canalitzant a través d’aquesta associació. S’ha promogut la mediació entre famílies, l’obertura del centre en horari extraescolar amb l’activitat d’aula d’estudi i l’ús del centre per a xerrades i tallers. Les famílies participen en les diades que se celebren o durant les jornades (jornada de la pau o de la ciència).

La coresponsabilitat i ajuda mútua de les famílies amb el centre, pel que fa a l’acció tutorial, s’ha impulsat Es tracta d’una plataforma d’intercanvi d’informació individualitzada sobre l’actitud i rendiment dels alumnes.

Pel que fa l’entorn, s’està treballant coordinadament amb l’escola de primària del municipi per impulsar el treball competencial i acordar estratègies metodològiques d’èxit. Les direccions dels centres actuen també de manera coordinada per donar una imatge única d’escola pública de qualitat de Dosrius. S’han programat i portat a terme actuacions conjuntes com exposicions, concerts o espectacles al pavelló per a famílies i alumnes de 6è  de primària i de l’institut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els agents de l’entorn presents al centre de manera molt activa són: l’educadora, amb presència setmanal, la infermera, dins el programa salut i escola, i persones responsables de les regidories d’ensenyament, cultura i serveis socials. L’institut participa en les fires d’entitats a través de l’AMPA i s’impulsen accions conjuntes amb el casal d’avis del poble. Aquestes activitats resulten molt enriquidores per a ambdues parts. Els alumnes de l’institut fan tallers sobre telefonia o ús d’ordinadors per als avis mentre que aquests fan activitats de cuina o porten l’activitat sobre els nostres avantpassats.  El grup d’àvies del casal participen, des de fa dos anys, a l’espectacle de la festa de Sant Jordi.

innovacio_2.JPG
innovacio_2.JPG
innovacio_3.JPG
innovacio_4.JPG