optatives a 3r i 4t

Els alumnes de 4t d'ESO en funció del perfil que vulguin donar al seu currículum podran escollir una matèria de cadascuna de les tres franges següents amb una dedicació de 3 hores setmanals cadascuna: Franja 1: Economia/ Tecnologia. Franja 2: Visual i plàstica/ Física i Química/ Llatí. Franja 3: Cultura Francès/ Biologia/ Informàtica.