cooperació

Les experiències d'aprenentatge cooperatiu, comparades amb les de caire individualista i competitiu afavoreixen les relacions positives entre els membres del grup. Aquestes actituds positives que es donen entre alumnes, s’estenen a la relació entre alumnes i professorat. 

Les estratègies cooperatives afavoreixen l'aprenentatge de tots els alumnes: d’aquells que tenen més dificultats per aprendre i dels que tenen més capacitats. 

Els mètodes cooperatius aporten noves possibilitats al professorat: permeten l'atenció personalitzada dels alumnes dins el grup.

Què fem?

 • A 1r d’ESO  dediquem 7h setmanals al Treball Globalitzat (TG) i cooperatiu. Es treballen de manera transversal les àrees de ciències naturals, matemàtiques i  llengua. Es proposen activitats també de l’àmbit social i de treball de valors.  Les 2h de tecnologia es treballen també de manera cooperativa.

 • A 2n d’ESO dediquem 8h setmanals al TG i cooperatiu. Els eixos del TG són les ciències i tecnologies. Es treballa de manera globalitzada amb llengües i matemàtiques i amb l’impuls de valors ètics

Horari setmanal

Com ens organitzem?

 • Tenim dos grups de treball format per professors de diverses especialitats que es coordinen setmanalment.

Com ens hem format?

 • L’any 2012 en Ramon Grau va oferir-nos una xerrada al centre per a tot el professorat. A partir d’aquí va sorgir un grup de 10 professors interessats en aprendre a treballar de manera cooperativa amb l’alumnat i amb metodologies de TG.

 • Durant els tres cursos posteriors va realitzar-se una FIC (formació interna de centre) i ja va iniciar-se el treball amb els alumnes. Els objectius de la formació van ser:​

  • Afavorir el desenvolupament d’habilitats cognitives i organització de les idees  dels alumnes que interaccionen  entre sí per explicar allò que han après. Millorar així el rendiment educatiu en les classes on s’apliqui la metodologia i la motivació a l’aula.

  • Impulsar el treball globalitzat per fomentar l’aprenentatge comprensiu: les diferents matèries estan relacionades, els sabers no estan compartimentats i adquireixen coherència.

 • Fomentar les interaccions entre els alumnes per afavorir la col·laboració i ajuda mútua dins un marc de  cooperació i no competició, i d’acceptació de les diferències. Afavorir també les relacions dels alumnes amb el professorat impulsant les atencions a la diversitat.

Quins resultats estem obtenint?

 • Resultats positius en relació a:

 • Grau de satisfacció dels alumnes participants: alt

 • Grau de satisfacció del professorat participant: alt

 • Disminució del percentatge d'incidents dins el  grup classe (amonestacions ) en les matèries on s'aplica la metodologia.

 • Millora del resultats acadèmics interns en les matèries on s'aplica la metodologia.

 • Augment del percentatge d'alumnes que realitzen tasques no obligatòries en les matèries on s'aplica la metodologia.

 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black LinkedIn Icon